Historie a současnost
 
Historie školy
     
     V poválečném období bylo v Chomutově třeba urychleně dát do provozu nejen závody a komunikace, ale také celou řadu správních budov, které sloužily především veřejným účelům. Proto již v roce 1946 Rada MNV schválila v rámci zákona o stavební obnově výstavbu nové školy o 25 třídách. Tato škola měla být postavena jako náhrada za školu v ulici 5. května, zničenou náletem a bombardováním v posledních dnech války. V září 1947 schválil tehdejší zemský národní výbor v Praze návrh projektu nové školy ing. Sticha z Prahy. Tento návrh byl prodiskutován v prosinci 1947 na veřejné schůzi v bývalém Leninově domě v Jiráskově ulici a definitivní projekt pak dokončen v dubnu 1948. Stavba této školy byla zadána soukromé firmě, která byla bohužel po dvou měsících znárodněna a začleněna do bývalých Československých závodů, národní podnik Chomutov. Ještě v témže roce byly provedeny výkopy a část základů. Začátkem roku 1949 byla započata stavba sklepního zdiva a stropy suterénů v křídle A. Tyto stavební práce byly zhotoveny v rámci stavebních úkolů dvouletého plánu. Nová škola byla propočtena ve staré měně na 26 miliónů Kčs. Původní projekt počítal s rozměrnější tělocvičnou, s vyvýšeným křídlem, kde byla projektována prostorná aula, jeviště a galerie. V tomto projektu byl návrh na přerušení Václavské ulice a také na likvidaci sousedního zahradnictví. Vzhledem k tomu, že v naší republice bylo mnoho rozestavěných staveb, vláda se usnesla k 1. červenci 1949 provést prověrku všech staveb a navrhnout některá opatření. Přestože započaté práce stály 700 000 Kčs, bylo rozhodnuto přerušit práce na půl roku. V roce 1950, kdy vznikala u nás krajská zařízení, nebyla ale stavba školy dána do finančního plánu, a proto byly všechny stavební práce v polovině roku 1949 definitivně zastaveny.
     Na stavbě se začalo znovu pracovat v roce 1953 z popudu krajského národního výboru v Ústí nad Labem. Zde byl také celý projekt přepracován Báňskými projekty v Mariánských Lázních, pobočka Karlovy Vary, ing. stavitelem Horou. Podle přepracovaného projektu pokračoval na stavbě školy stavební závod Armastav Plzeň. Se stavbou se prakticky započalo v září 1954 a první část budovy se dala do prozatímního užívání 1. února 1957. Bylo provedeno několik úprav - počet tříd byl proti původnímu plánu snížen na 19, byla zrušena plánovaná aula, jeviště a galerie a také rozměry tělocvičny byly zmenšeny.
     Po několikaletých náročních stavebních pracích byla škola zřízena 1. září 1955 jako osmiletá škola, v pořadí devátá. Vyučování bylo však z technických důvodů zahájeno až 1.9.1956, kdy byl prvním ředitelem školy jmenován Antonín Vohradník a jeho zástupcem Václav Brotánek. Vyučování bylo zahájeno s úplným 21členným učitelským kolektivem a 690 žáky v 19 třídách. Přesto bylo ještě nezbytně nutné zajistit na třech školách odpolední vyučování, protože i přes naléhání ONV a MNV práce na vnitřních úpravách školy pokračovaly pomaleji, než se očekávalo. Přes tyto improvizace se škola 14. ledna definitivně nastěhovala do vlastní školní budovy. I když ještě do školní stravovny nebyl zaveden plyn, byly již dány dobré podmínky pro lepší práci školy v prostorách celého objektu. Podle dostupných pramenů zjišťujeme, že chomutovský školský úřad již v 50. letech vybavil v rámci svých možností školu nejen novým nábytkem, ale také zajistil všechno to, co již moderní škola ke svému provozu potřebovala. Na škole byla jako na první v okrese zavedena výuka v dyslektické třídě, a to ve školním roce 1973/1974 ve třídě pana učitele Josefa Přibila.
 
Ředitelé školy od zahájení vyučování:
1956 - 1958 Antonín Vohradník
1958 - 1966 František Mojzík
1966 - 1970 František Vítek
1970 - 1972 František Chrpa
1972 - 1973 Dana Suchá
1973 - 1980 Václav Čech
1980 - 1990 Eva Popelková
1990 - 2008 Petr Malý
 
Současnost do r. 2008
     
     Dnes je škola plně organizovanou základní školou s 9 postupnými ročníky a speciálními dyslektickými třídami v 5.-8. postupném ročníku. Učitelský sbor již řadu let tvoří velmi dobrý kolektiv, do kterého se rádi vracejí všichni, kteří škole třeba jen pár dnů vypomáhali. Protože však i učitelé stárnou, je zejména v několika posledních letech pedagogický sbor doplňován mladými pracovníky. Je zvlášť potěšitelné, že jsou to i mladí muži. Příkladné je i to, že většina mladých pedagogů si doplňuje své vzdělání v dalších aprobačních předmětech a specializacích a navštěvuje odborné vzdělávací kursy. Jako jedno z kritérií vlastního hodnocení škola každoročně provádí srovnávací testy Kalibro. Kromě třídních schůzek mohou rodiče navštívit školu každé první úterý v měsíci, kdy se pravidelně koná Den otevřených dveří. Při škole pracuje také Rada rodičů.
     Školu dnes navštěvuje okolo 500 žáků. Jsou rozděleni do 23 tříd. Z tohoto počtu jsou 4 třídy dyslektické pro žáky 5. až 8. tříd. Proto nejsou našimi žáky pouze děti z okolí školy, ale dojíždějí k nám z celého Chomutova, z okolních vsí i ze vsí horských. Těmto dětem se věnují zkušení učitelé se speciálním pedagogickým vzděláním. O žáky se kromě 31 učitelů stará další personál školy - tři vychovatelky ve školní družině, pět uklízeček, čtyři pracovnice školní jídelny, školník, administrativní pracovnice a hospodář školy. Od r. 1993 má škola právní subjektivitu. Na její provoz přispívá Městský úřad v Chomutově.
     V posledních letech byly ve škole postupně zpevněny stropy, zavedeno nové osvětlení všech tříd a chodeb a položena nová podlahová krytina. V roce 1992 bylo zrušeno lokální topení a škola je vytápěna dálkově. Velmi se tím zlepšilo prostředí školy i jejího okolí. Byla rekonstruována střecha a škola byla vybavena novými okny se žaluziemi. V r. 1998 byla dokončena rekonstrukce školního hřiště. Průběžně je dokupován nový nábytek. Učebny nižších ročníků i družiny jsou vybaveny koberci, aby si zde mohly děti protáhnout tělo. V r. 2003 byl svépomocí zřízen hrací koutek v 1. patře pro žáky 1. stupně. Nově bylo také provedeno obložení stěn chodeb v přízemí.
     Většina učeben na 1. stupni je vybavena výškově stavitelnými lavicemi a židličkami. Ve všech třídách 1. stupně a v dyslektických třídách je pro děti k dispozici počítač. Ve škole jsou dvě učebny výpočetní techniky, jedna pro 12 žáků, druhá pro 24 žáků. Počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows 98 SE a Windows XP, kancelářskými programy MS Office a zajištěny antivirovým programem AVG 7.5. Z výukových programů využíváme programy firmy Terasoft pro angličtinu, němčinu, češtinu, přírodovědu, zeměpis, biologii, matematiku a výtvarnou výchovu, program Rostliny kolem nás firmy Pachner a program Zoner Media Explorer 5. Učitelé používají programy Evidence a Vysvědčení firmy dmSoftware. K internetu je připojeno 24 počítačů. Dále je zde odborná učebna fyziky a chemie, chemická laboratoř, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, školní kuchyňka a dílny pro práci s kovem, dřevem a elektro. Ve škole je v provozu keramická pec. Nedílnou součástí školy je dobře vybavená tělocvična a zrekonstruované hřiště, kde je k dispozici škvárový běžecký ovál, travnaté hřiště pro kopanou a lehkou atletiku, hřiště pro volejbal a házenou a hřiště pro plážový volejbal. Prakticky od vzniku školy zde funguje školní knihovna, která má stále dostatek čtenářů. Pro děti 1.-4. třídy jsou otevřena tři oddělení školní družiny. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, která je vybavena počítačovým systémem kreditních karet nebo čipů. Pitný režim pro žáky je zajištěn automatem na prodej balených nápojů. Škola je také zapojena do akce Školní mléko. O velké přestávce si žáci mohou zakoupit ve škole pečivo. Vedle sborovny je umístěn telefonní automat, který je k dispozici pro zaměstnance i žáky školy.
     Vyučování probíhá podle schválených dokumentů MŠMT. Ve školním roce 2008/2009 jsou žáci 1., 2., 6. a 7. ročníků vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro tebe zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola 16847/96-2. Poskytujeme žákům základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami humanity a demokracie. Žáci jsou připravováni pro další studium na všech typech středních škol a učilišť. Spolu s výchovnou poradkyní se žáci 8. a 9. tříd účastní jednání na Úřadu práce a besed se zástupci středních škol. V rámci protidrogové prevence umožňuje škola žákům účast na přednáškách a programech věnovaných této tématice. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení obou divadel v Mostě. Velké úsilí pedagogů je zaměřeno i na estetické prostředí ve škole, které je vylepšováno také pracemi žáků a jejich projekty.
     Žáci na 1. i 2. stupni mají možnost vybrat si z široké nabídky zájmových kroužků. K tomu na 2. stupni přistupují i volitelné předměty a nepovinné předměty. Jako součást školní výuky probíhá plavecký výcvik, lyžařský výcvik, dopravní výchova. Na škole pracuje velmi úspěšný pěvecký sbor Happy Smile. Naši žáci se pravidelně zúčastňují vědomostních, sportovních a výtvarných soutěží a olympiád.
     Naše škola má dlouholeté úspěchy a tradici v práci s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chomutově. Žáci s poruchami učení jsou na základě odborného vyšetření zařazováni do speciálních dyslektických tříd. Zde se jim věnují učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním. Počet žáků v dyslektických třídách je snížen na nejvýše 12 v každé třídě, aby se jim učitelé mohli individuálně věnovat. Po ukončení docházky do dyslektické třídy jsou žáci zařazováni do běžných tříd jako integrovaní žáci, se kterými další vyučující pracují na základě individuálních plánů až do skončení školní docházky.
     Od 1. ledna 2009 je naše škola sloučena se Základní školou Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.