Školní jídelna
OZNÁMENÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY
Obědy na měsíc září 2009 se prodávají od 24. srpna 2009 vždy v 7.00-8.00 hod. a 11.30-13.30 hod.:
- budova ZŠ Ak. Heyrovského - pondělí + středa + pátek
- budova ZŠ Havlíčkova - úterý + čtvrtek
Prodej obědů v úterý 1. září 2009:
budova ZŠ Ak. Heyrovského od 7.00 do 12.00 hod.
budova ZŠ Havlíčkova od 12.15 do 13.30 hod.
Obědy je možno zaplatit u obou školních jídelen.
Počet obědů: 21
7-10 let: 21 x 19,- Kč = 399,- Kč
11-14 let: 21 x 21,- Kč = 441,- Kč
15-18 let: 21 x 23,- Kč = 483,- Kč
Strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování na nový školní rok.
Cena za karty a způsob platby se nemění.
V případě dotazu volejte:
ŠJ budova ZŠ Ak. Heyrovského: 474 688 454
ŠJ budova ZŠ Havlíčkova: 474 629 454
 
Ceny obědů (na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování)
ZMĚNA od 1. ledna 2009 na základě sloučení a srovnání cen se školní jídelnou v ul. Akademika Heyrovského:
I. skupina = 7 - 10 let ….. 19,- Kč
II. skupina = 11 - 14 let ….. 21,- Kč
III. skupina = nad 15 let ….. 23,- Kč
 
Výdej obědů začíná po 4. vyučovací hodině, tj. v 11.45 hod.
1. den nemoci se může oběd vydat domů.
Školní jídelna je vybavena počítačovým systémem kreditních karet nebo čipů (cena laminátové kreditní karty je 25,- Kč, cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč).
 
vedoucí školní jídelny - Renata SMRČINOVÁ
tel. 474 629 454
 
Jídelníček 1.9.2009, 7.9.2009, 14.9.2009
 
Provozní řád školní jídelny
1. Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování. Zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
2. Obědy se vydávají od 11.45 hod. do 14.00 hodin. Pokud je nutná změna výdejní doby např. vzhledem k provozním podmínkám jídelny a školy, vedoucí školní jídelny upozorní strávníky vývěskami.
3. Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Bez přihlášky ke stravování se nelze stravovat. Přihláška ke stravování se vyplňuje na každý nový školní rok.
4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách, za doprovodu učitele/ky, vychovatelky. Do jídelny vstupují strávníci zásadně přezutí, bez školních tašek a jiných předmětů, bez žvýkaček. V prostorách jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě §31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.
5. Na žáky v jídelně dohlíží učitel/ka konající dozor. Na družinu dohlíží vychovatelka.
6. Při čekání na výdej jídla zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
7. Žáci si odebírají veškeré jídlo najednou. Použité nádobí odevzdávají u okénka na použité nádobí. Je zakázáno vynášet nádobí z jídelny.
8. Jídlo je vydáno po správné signalizaci karty nebo čipu u výdejního terminálu. V případě, že žák kartu nebo čip zapomněl doma, ohlásí tuto okolnost vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno až po výdeji všech obědů ve 14.00 hodin. Při ztrátě si žák zakoupí novou kartu nebo čip.
9. Jídlo a nápoje se konzumují ve školní jídelně u stolu.
10. Pedagogický dozor (učitel/ka, vychovatelka) v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Před opuštěním jídelny zkontroluje, zda je veškeré nádobí ze stolů i země odneseno, ubrusy urovnané a židle zastrčeny.
11. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozorující úraz vedoucí školní jídelny nebo sám poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů.
12. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, jídelna bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo za jeho opravu.
13. Pro cizí strávníky obědy neposkytujeme. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
14. Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem. Možnost odhlášení oběda je i po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny. Odhláška oběda v tentýž den je povolena ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí školní jídelny do 8.00 hodin.
15. Oběd do jídlonosiče je možné vydat pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit (zákon č. 561/2004 Sb. § 119, zákon č. 76/1978 Sb. §32). Odběratel je povinen se seznámit s podmínkami výdeje stravy do jídlonosiče a potvrdit seznámení svým podpisem.
16. Při odběru stravy do jídlonosičů neručíme za případné hygienické znečištění, skladovací podmínky a dobu spotřeby. Výdej obědů 11.30 - 11.45 hod.
17. Prodej obědů na následující měsíc je vždy od 20. v měsíci v době 7.30 - 8.00 hod. a 11.30 - 13.30 hod. Ze způsobů platby si strávník může zvolit platbu v hotovosti nebo sporožirem a běžným účtem - formou doplatku. Pokladní doklad je nutno si na místě překontrolovat a uschovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
18. Přeplatky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce kromě června a prosince, kdy se přeplatky vracejí v hotovosti (sporožira a běžné účty přeplatky nemají).
19. Při výdeji obědů (11.45 - 14.00 hod.) platí zákaz vstupu pro rodiče a jiné nepovolané osoby do prostoru výdeje stravy a stolování. Vstup do prostoru je povolen pouze s vedoucí školní jídelny.
20. Při porušení řádu školní jídelny nebo nevhodném chování opustí žák nebo jiná osoba jídelnu. Při závažném přestupku bude vyloučen ze školního stravování.
 
V Chomutově 1.9.2005