Organizace školního roku 2008/2009
 
zahájení školního roku 1. 9. 2009
podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2009
vánoční prázdniny 23. 12. 2009 - 1. 1. 2010
pololetní vysvědčení 28. 1. 2010
pololetní prázdniny 29. 1. 2010
jarní prázdniny 15. 2. 2010 - 21. 2. 2010
velikonoční prázdniny 1. - 2. 4. 2010
vysvědčení 30. 6. 2010
hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2010
 
Ředitel školy může v průběhu roku vyhlásit 4 dny ředitelského volna.
Škola se otevírá v 7.40 hod. pro 1. vyučovací hodinu.
1. vyučovací hodina začíná v 8.00 hod.
Velká přestávka trvá od 9.40 do 10.00 hod.
 
Školní řád
Tento školní řád byl vydán v souladu s ustanovením zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
A - Úvodní ustanovení
K návštěvě této školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně a s vědomím práva vybrat si školu, kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat podmínek práce této školy.
Dítě, které nebude plnit tento řád, nenajde v prostředí školy své uspokojení.
Ředitel školy si vyhrazuje možnost dalších úprav řádu školy podle aktuálních potřeb a změn organizace školy.
B - Práva a povinnosti žáka
Práva žáků:
Žák má právo
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
2. Na odpočinek a volný čas.
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, na ředitelství školy nebo zapsaný vhodit do schránky důvěry.
5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy.
6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má problémy.
7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu či potřebuje doplnit své znalosti.
8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
Povinnosti žáků:
Chování
1. Žák zachovává všechna pravidla školního řádu, pravidla slušného chování ve škole i na veřejnosti, dbá pokynů pracovníků školy a dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Rovněž dodržuje zásady kulturního chování, zdraví učitele, zaměstnance školy, všechny dospělé osoby ve škole.
2. Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, požívání alkoholických nápojů a dalších zdraví ohrožujících látek). Žák nesmí do školy nosit věci, které by mohly jiným či jemu ohrozit zdraví, způsobit úraz či ohrozit mravní výchovu. Platí přísný zákaz užívání, držení či distribuce návykových látek. Žák nenosí do školy věci nepotřebné pro výuku, cenné věci, větší obnosy peněz. Nenechává peníze, hodinky aj. v šatnách či bez dohledu ve třídě. Při výuce Tv, Pč apod. je odkládá na místo určené vyučujícím. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
3. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují svým nevhodným chováním průběh vyučovacích hodin. Před zahájením hodiny mají včas připraveny všechny potřebné pomůcky a učebnice. Zapomínání pomůcek, úkolů, žákovské knížky, nepřipravenost na hodinu omlouvá žák před začátkem hodiny určené službě nebo vyučujícímu na počátku vyučovací hodiny.
4. Při výuce musejí být vypnuty mobilní telefony. Při narušování výuky mobilním telefonem budou žákům telefony odebrány a předány zákonným zástupcům žáka. Žák rovněž bez dovolení učitele neotevírá okno, nesedá na parapety oken, nevyklání se z nich ani z nich nevyhazuje věci.
5. Žák dodržuje řád odborných učeben, zejména v tělocvičně dbá pokynů vyučujícího. Do odborných učeben vstupuje až na pokyn učitele. Do jiných tříd přecházejí žáci ukázněně a ohleduplně. Přestávky mezi hodinami jsou určeny k relaxaci a osvěžení žáka, přípravě na další hodinu a k vykonání hygienických potřeb. Bezdůvodné přecházení mezi poschodími je zakázáno.
6. Určenou velkou přestávku tráví žáci (podle počasí) ve třídě, na chodbách nebo na hřišti školy. Polední přestávku tráví žáci buď mimo budovu školy, kde škola nezajišťuje dozor a nenese za žáka zodpovědnost, nebo pobývá ve škole pod dozorem vychovatelky v příslušném oddělení školní družiny. V žádném případě se během polední přestávky nezdržuje v šatnách nebo ve třídách. V areálu školy není dovoleno jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, házet kameny a sněhovými koulemi, lézt na stromy a plot, poškozovat budovu školy, školní hřiště a park. Do areálu školy platí zákaz vstupu se psy.
7. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou povinni řídit se pokyny pedagogů a pracovnic jídelny. Neodnášejí z jídelny nezkonzumované jídlo a vždy zachovávají pravidla kulturního stravování. V případě hrubé nekázně může ředitel školy žáka ze stravování vyloučit.
Docházka do školy
8. Žák je povinen chodit do školy pravidelně podle rozvrhu hodin a včas. Minimálně 5 minut před zahájením hodiny je na svém místě ve třídě. Účastní se činností organizovaných školou, na které se rovněž vztahují všechna ustanovení školního řádu. Vzdalovat se svévolně ze školy v době vyučování nebo o přestávce je zakázáno.
9. Uvolnit žáka během výuky lze pouze na základě písemné žádosti rodičů podle formulace uvedené v žákovské knížce nebo při osobním převzetí.
10. O důvodu nepřítomnosti žáka ve škole informují rodiče (zákonní zástupci) třídního učitele nejpozději do dvou dnů. Lze omlouvat i telefonicky. Po nástupu do školy žák neprodlenně předloží svému třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný doklad potvrzující nepřítomnost žáka.
11. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nejnutnějším případě.
12. O uvolnění žáka na dobu 1 dne rozhodne třídní učitel, v ostatních případech ředitel školy. Při déletrvající absenci může být z důvodu nedostatku podkladů pro klasifikaci žáka odložena klasifikace podle § 52 odst. 2 školského zákona tak, aby za I. pololetí byl termín hodnocení splněn nejpozději do 2 měsíců a za II. pololetí podle § 52 odst. 3 do konce měsíce září následujícího školního roku.
Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
13. Žák je povinen zacházet se zapůjčenými učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, lavici, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. Je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů. Každou škodu způsobenou na školním majetku či na majetku spolužáků žák hlásí třídními učiteli. Úmyslně poškozené věci nebo škody způsobené nekázní žáků hradí viník, resp. jeho zákonný zástupce.
14. Za ztracené, znehodnocené či poškozené učebnice, žákovskou knížku, vysvědčení bude požadována adekvátní náhrada či zakoupení nových.
C - Režim provozu školy
1. Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem, děti do školní družiny ráno vchodem z ul. Kostnické. Stejnou cestou školu opouštějí, v šatně a prostorách školy se zbytečně nezdržují. Vstup rodičů do šaten je z bezpečnostních a hygienických důvodů nežádoucí s výjimkou doprovodu žáků prvních tříd během měsíce září.
2. Příchod a odchod z budovy školy je pouze hlavním vchodem.
3. Vchod do školní družiny (zadní) se uzamyká v 7.45 hodin. Hlavní vchod se odemyká v 7.40 hodin. Žák přichází do školy tak, aby nejpozději v 7.55 hodin byl ve třídě připraven na výuku.
4. Před vstupem do budovy si žák řádně očistí obuv, v šatně se vždy přezuje (boty má podepsané) a obuv řádně uloží. Je povinností žáka udržovat v šatně pořádek a čistotu, obuv na přezutí odnáší domů.
5. Všechny vyučovací hodiny začínají se zvoněním. Vzhledem ke kapacitě školní jídelny lze dvouhodinové bloky (Tv, Vv, Pč) ukončit o 10 minut dříve. Krátce před příchodem do odborných učeben se žáci shromáždí na místě určeném vyučujícím, z učeben pak odcházejí samostatně s výjimkou poslední vyučovací hodiny, kdy žáky odvádí do šaten vyučující této hodiny.
6. Na odpolední výuku a činnosti organizované školou přicházejí žáci hlavním vchodem, a to nejdříve 10 minut před zahájením odpolední výuky, a čekají na příchod vyučujícího. Po ukončení odpolední činnosti učitel žáky odvede do šaten a vyčká jejich odchodu ze školy. Šatny se zamykají i při odpoledním vyučování.
7. Hlavní vchod se zamyká v 8.00 hodin a v 15.00 hodin (pan školník), odemyká se v 6.45 hodin (pan školník).
8. Zvonek ohraničuje vyučovací hodiny podle rozvrhu hodin.
9. Žáci nevpouštějí do školy neznámé osoby a případně na ně ihned upozorní nejbližšího učitele nebo zaměstnance školy. Pracovníci školy pak důsledně dbají na uzamykání vchodů.
10. V době od 17.00 hodin do 6.45 hodin je škola pod ochranou bezpečnostní služby a zakódovaná.
V Chomutově dne 1. září 2005
Mgr. Petr Malý, ředitel školy
 
Pravidla pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
Pravidla vycházejí v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., pozdějších předpisů a metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14.
Způsob omlouvání nepřítomnosti
- Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce žáka.
- Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka (je to pouze součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
- Lékař není oprávněn vydat potvrzení o nemoci zpětně.
- Školy a lékaři jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. povinni oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany a Policii ČR zanedbávání školní docházky dětí. To se rovněž vztahuje i na rodiče (tj. jestliže neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a tolerují zahálčivý, nemravný život dětí.
Předem známá nepřítomnost žáka
Zákonný zástupce předem písemně žádá o uvolnění žáka:
- na jednu hodinu učitele příslušného předmětu
- na jeden den třídního učitele
- na více než jeden den ředitele školy
Jako doklad nelze uznat žádost jiného subjektu (ZUŠ, TJ apod.) o uvolnění - vždy žádá rodič.
Pokud zákonný zástupce nedoloží do 2 dnů po nástupu žáka do školy důvod absence - omluvenku, budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené.
Absence z důvodu nemoci
Zákonný zástupce oznámí neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli nebo telefonicky na č. 474624122, zároveň sdělí předběžnou dobu absence.
Písemnou omluvu napíše zákonný zástupce do žákovské knížky, kterou žák předloží po příchodu do školy (nejpozději do 3 dnů).